Stichting Geert Groote Huis Jaarverslag 2008

Aan het einde van het boekjaar bestond het bestuur van de stichting uit drs. J.J.P. Reintjes voorzitter, drs. P.H.A.Tillema vice-voorzitter, de heer E.J. Eeftink secretaris, de heer O. Voskuil r.a. penningmeester, ir. J.J.. Cusell, de heer B. Hofman en ir. drs. A. Leutscher, leden.
Als adviseurs van het bestuur traden op drs. J.W.L. Kruyt en de heer C.M. Leliveld.
 
Tot onze spijt zijn dit jaar afgetreden mevrouw mr. A.C.M. van den Heuvel-Vis, Ir. A.A.L.J. Hanssen en ir. J. Kroon. Alle drie zijn wij veel dank verschuldigd voor hun bijdragen aan de totstandkoming van onze doelstellingen.
 
In totaal is elf maal vergaderd.
 
In het jaar 2008 zijn vele stappen voorwaarts gezet, maar om dit jaar de eerste steen te kunnen leggen op de in Deventer te houden Open Monumentendag, begin oktober 2008 is niet bewaarheid. De in de tweede helft van het boekjaar ontstane financiële crisis heeft een grauwsluier gelegd over onze verwachting het nog resterende deel van de bouwkosten op korte termijn door fondswerving aangevuld te krijgen. Daarenboven is de goedkeuring van het bouwplan vertraagd doordat van gemeentewege op het laatste nog werd gemeld dat er een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd moest worden, een aanvraag die pas begin 2009 zijn beslag kan krijgen. Dit is de grote lijn.
 
De verdere uitwerking van het ontwerp tot een goed te keuren bouwplan is met voortvarendheid ter hand genomen en verlopen. Daaraan hebben de architecten, de adviseurs constructie, akoestiek en techniek hun bijdrage geleverd. Er is uiteraard veel overleg geweest met de gemeentelijke diensten en de RACM (Rijksdienst Archeologie Cultuurlandschap en Monumentenzorg). In het bijzonder is vermeldenswaard dat de NV Bergkwartier een 3Dscan heeft laten vervaardigen van de restanten van de kapel van de Rijke Fraters op het Lamme van Dieseplein. Die scan vormt een goede basis voor de aansluiting op de nieuwe delen.
Met het aannemingsbedrijf Hardonk & Ebenau, een bekend Deventer restauratiebedrijf, is er over nagedacht om de bouw - met open begroting en in ‘ bouwteamverband’ – te laten uitvoeren, waarbij er van uit wordt gegaan dat veel materiaal door Deventer bedrijven in natura en “om niet”wordt verstrekt.
 
Voor het verwerven van de € 1.100.000,- waarop de bouwkosten worden geraamd is een interne werkgroep geformeerd die er – tot het einde van het jaar – in is geslaagd voor 20% aan harde toezeggingen te verkrijgen. De basis van die toezeggingen vormt de
€ 100.000,- die CAI-gelden voor ons plan heeft gereserveerd, dit zonder de kleinere fondsen tekort te doen. Wij verwachten in 2009 veel van partijen waarmee wij al hebben overlegd zoals EFRO (het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling), het Cultuurfonds van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, de Rabobank Zuid Salland en de lokale Rotarians.
In totaal belopen deze aanvragen een bedrag van € 500.000,-.
Van de Belastingdienst ontvingen wij de beschikking dat wij als een ANBI-instelling aangemerkt worden.
 
Ter wille van de verankering van het beoogde informatiecentrum in de burgerij is de zelfstandige Stichting Vrienden Geert Groote Huis opgericht. De doelstelling van deze stichting is het verwerven van geld ter ondersteuning van de ‘hoofdstichting’, maar ook om de vereiste wisselwerking van ideeën over inhoud en presentatie tussen de bevolking en ons bestuur gaande te houden.
 
Parallel hieraan is een eigen website (www.GeertGrooteHuis.nl) in het leven geroepen en is al een aantal vrijwilligers bereid gevonden te zijner tijd als gastheer en gastvrouw in het centrum dienst te doen.
 
Wij prijzen ons gelukkig dat professor drs. A.L.L.M. Asselbergs bereid is gevonden tot het Comité van Aanbeveling toe te treden. In de tot nu toe gevoerde gesprekken zijn ons velerlei ideeën aan de hand gedaan met betrekking tot fondswerving en monumentenzorg.
 
Zeer bijzonder was de uitreiking op 23 oktober van dit jaar van het boek Vernieuwde Innigheid, uitgegeven door de NV Bergkwartier ter gelegenheid van haar 40-jarige bestaan. Het initiatief van onze stichting dat er eens een mooi boek moest verschijnen over Geert Groote en de Moderne Devotie, waarbij het accent valt op wat zich in Deventer afspeelde, is van harte door de NV opgepakt. Dr. C.M. Hogenstein vond prof. dr. Koen Goudriaan bereid
de redactie van dit werk op zich te nemen. Het geheel resulteerde in een – door de NV georganiseerde - breed opgezette presentatie waarbij het eerste exemplaar aan de heer H.D. Tjeenk Willink (oud-Deventenaar) werd overhandigd. Het boek is die middag aan de vele aanwezigen gratis ter hand gesteld.
In de namiddag is op het Lamme van Dieseplein door de burgemeester van Deventer, ir. Andries Heidema, het bouwbord voor het Geer Groote Huis onthuld, heeft de penningmeester van CAI-gelden een cheque van € 100.000,- overhandigd en is door de reünisten van het voormalige Geert Grote College de door hen geschonken luidklok op paard en wagen binnengereden terwijl de kerkklokken uit de nabijheid hun nieuwe collega hoorbaar welkom heetten.
Bijeengenomen vormde de aanbieding van het fraai geïllustreerde boek een vorstelijk geschenk aan onze stichting. Wij zijn er de NV Bergkwartier zeer erkentelijk voor.
 
De totstandkoming van een project als dit vindt plaats in een omgeving van veel belanghebbenden en veel belangstellenden van diverse pluimage.
Er is een uitgebreid overzicht opgesteld van betrokkenen om te bereiken dat wij tijdig een goede verstandhouding kunnen opbouwen en kunnen handhaven die, zo mogelijk tot wederzijds nut, uitgebouwd kan worden. In dat kader is een bijeenkomst in Zwolle bijgewoond waar alle bekende groeperingen in Nederland die bezinning op Geert Groote en de Moderne Devotie tot hun core business rekenen aanwezig waren.
 
Nu de start van de bouw in het verschiet ligt is ook gestart met de Werkgroep Inhoud die zich richt op het ontwerpen en realiseren van de middelen die nodig zijn om het gedachtegoed van Geert Groote aan de bezoekers zo duidelijk mogelijk voor het voetlicht te brengen. De hoofdlijnen liggen er wel van vast, maar voor de uitwerking ervan zijn deskundigen bereid gevonden hun expertise in te brengen. Er wordt naar gestreefd dat bezoekers, na het verlaten van het Geert Groote Huis nieuwsgierig naar meer informatie uitzien en anderen aanbevelen ook eens een bezoek te brengen.
 
Een kleine groep bestuursleden is doende het Ondernemingsplan te updaten en te verfijnen zodat het nog dichter bij de te verwachten periode komt waarin het Geert Groote Huis operationeel is. Uit dit plan kunnen de verschillende subdoelstellingen worden afgeleid. Tezamen moeten ze een sluitende exploitatie mogelijk maken.
 
Al doende is onze stichting zich ervan bewust geworden,
dat de realisatie van haar voornemen tot gevolg heeft dat
-                  er een stedenbouwkundige verbetering van het Lamme van Dieseplein wordt bereikt,
-                  de crypte, een verwaarloosd, maar interessant rijksmonument wordt gerestaureerd,
-                  de stad met een architectonisch aansprekend en uitdagend gebouw wordt verrijkt,
-                  de vele waarden die Geert Groote met de Moderne Devotie benadrukte door de exploitatie van het Geert Groote Huis ook nu nog voor het voetlicht gebracht kunnen worden
-                  de stad Deventer er een toeristische impuls bij heeft gekregen.
Deze bundel van vijf nastrevenswaardige doeleinden vormen de stimulans van het bestuur om
door te gaan.
 
 
Deventer, januari 2009
 
J.J.P. Reintjes                                                                                               P.H.A.Tillema
Dick
Dick
Rob
Rob
Tom
Tom
Ruud
Ruud
Victor
Victor